President Gotabaya advises to strictly monitor quarantine process

President Gotabaya advises to strictly monitor quarantine process His excellency President Mr. Gotabya Rajapaksa has instructed the officials to strictly monitor the quarantine process once the quarantine curfew is lifted. … Read More